นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (ชั้น 6)

คุณวุฒิวิชาชีพ “นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ชั้น 6”

หากคุณเป็นคนหนึ่งในวงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องการการรับรองความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะอาชีพระดับวางแผนและดำเนินงานธุรกิจ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ร่วมมือกันเปิดเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) ผ่านการยื่นหลักฐานการทำงานและการสัมภาษณ์ สำหรับผู้สนใจที่มีสมรรถนะอาชีพตามกำหนด โดยออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและออกประกาศนียบัตรให้ทั้งหมด เป็นมูลค่ากว่า 3,000 บาท

คุณวุฒิวิชาชีพ “นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ชั้น 6” เหมาะกับใคร

  • Chief Information Officer
  • IT Project Manager
  • IT Business Consultant
  • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Software House หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความสำคัญของประกาศนียบัตรและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความรู้ ความสามารถ ว่าคุณมีสมรรถนะสามารถทำงานตามสายอาชีพที่ได้รับการรับรองจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่หลายคนทำงานในลักษณะของ “ฟรีแลนซ์” ประกาศนียบัตรนับเป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้าง และเพิ่มมูลค่าด้านความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับจ้าง และยังเป็นอีกหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนมาทำงานประจำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานอีกด้วย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) คือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเพื่อรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “นักออกแบบเว็บไซต์ (ชั้น 4)” ผ่านการยื่นหลักฐานและการสัมภาษณ์ตามโครงการ RESK ข้างต้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกใบสมัครผ่าน Google Form พร้อมยื่นหลักฐานต่าง ๆ
  2. เลือกสาขาคุณวุฒิวิชาชีพ
  3. ชำระค่าสมัคร 250 บาท
  4. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
  5. ตรวจเอกสาร และนัดวันสัมภาษณ์

ภายหลังกระบวนการหลังนำส่งหลักฐานและสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาประเมินคุณวุฒิวิชาชีพประมาณ 1 สัปดาห์ โดยมีการแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบผล

เมื่อท่านผ่านการประเมิน สามารถเข้ารับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และเข็มกลัดมืออาชีพ ด้วยตนเองได้ที่องค์กรรับรอง หรือหากท่านมีความประสงค์ให้นำส่งผ่านทางขนส่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม