digital
business
consult

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SME และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทันเทคโนโลยีและ Big Data ในปัจจุบัน

our services เราทำอะไร

Business Model
consult

เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับ Business Model, Strategic Plan, e-Business, Digital Marketing Plan, Digital Tools, Digital Marketing, Content Marketing 

Marketing Research

เราเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการทำวิจัยโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัยตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

Market Research, Data Analysis, Data Collection, Quality & Consistency of Results

DIGITAL Content Marketing

 

นำหน้าคู่แข่งก่อนใคร ด้วยกลยุทธ์เทคนิคที่ใช่และดีที่สุด เพื่อธุรกิจของคุณทั้ง Social Media และ Website, Search Ads, Display Advertising, Facebook Ads, Data Analytics

 

TRAINING

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ มีหลักสูตรอบรม ดังนี้

 BMC for Entrepreneur, Digital VDO Content Streaming OBS, Digital Marketing Data Analytics

icdl certificate

โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้

Crisis Communication Management

เราคือที่ปรึกษาด้านการจัดการสถานการณ์วิกฤต (Online Crisis Management)  เพื่อปกป้องแบรนด์และวางแผนการรับมือกับภาวะวิกฤตในสังคมออนไลน์ครบวงจร

OUR LEADER

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

 

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน 

การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2554-2556 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • 2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2553 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กิจกรรมทางสังคมในปัจจุบัน

 • รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • กรรมการสมาคมดิจิทัลไทย
 • ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัล ICDL
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยโฆษณาด้านประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • วิทยากรประจำรายการวิทยุ SME Champion สถานีวิทยุ FM 89.5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 00-14.30 น.
 • วิทยากรประจำรายการเพาะกล้าธุรกิจ สถานีวิทยุ FM 90.5 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 00-11.30 น.
 • นักเขียนประจำหนังสือพิมพ์ Business Today

กิจกรรมทางสังคมในอดีต (2561-2562)

 • ผู้อำนวยการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาคมและกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • คณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • กรรมการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
 • กรรมการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง(บสก.)สถาบันอิสรา
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาเครื่องหมายการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นสมรรถนะทางด้านการตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้าน Business Model, Digital Business Model, Digital Marketing, Social Commerce, e-Commerce, e-Business ของโครงการต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

 • การให้คำปรึกษาทางด้าน Strategy, Business Model, Digital Business Model, Marketing Strategy, Digital Marketing, Social Commerce, e-Commerce และ e-Business
 • การเป็นวิทยากรทางด้าน Strategy, Business Model, Digital Business Model, Marketing Strategy, Digital Marketing, Social Commerce, e-Commerce และ e-Business

Our Business

Our Business Take a peek inside our Wonderworld

companies we've worked with