digital
business
consult

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ องค์กรธุรกิจทุกขนาด และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทันเทคโนโลยีและ Big Data ในปัจจุบัน

our services

Business Model
consult

เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับแผนงาน Digital Business Model, Digital Business Strategy, Digital Marketing Plan, Digital Tools, Content Marketing, etc.

Marketing Research

เราเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการทำวิจัยโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูล และออกแบบงานวิจัยตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

Market Research, Data Analysis, Data Collection, Quality & Consistency of Results

DIGITAL Marketing Agency

 

เราคือผู้ช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งก่อนใคร ด้วยกลยุทธ์เทคนิคการตลาดดิจิทัลที่ใช่และดีที่สุดผ่าน Social Media และ Website, Search Ads, Display Advertising, Facebook Ads, Data Analytics, and Content Marketing

 

TRAINING

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรและบุคคลทั่วไปในหลายด้าน อาทิ

BMC for Entrepreneur, Digital VDO Content Streaming (OBS), Digital Marketing, Data Analytics, and Personal Data Protection

icdl certificate

ทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถโดยมาตรฐานระดับโลกจากยุโรป ได้แก่ Workforce Basics (Digital Literacy), Digital Marketing, Cyber Security, and Data Protection 

Data Protection PDPA

Data Protection (PDPA) Compliance

บริการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล DDTI 

OUR LEADER

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2556-2560 กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2554-2556 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • 2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2553 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (สมาคมอีคอมเมิร์ซไทย)
 • อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
 • อนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการจริยธรรม สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสถาบันดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการด้านสื่อสังคมภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ปรึกษาและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน Business Model, Digital Business Model, Digital Business Strategy, Marketing Strategy, Digital Marketing, Social Commerce, e-Commerce, e-Business และ Personal Data Protection in compliance with PDPA B.E. 2562

OUR BUSINESSES

OUR STRATEGIC PARTNERS

We've teamed up with the following:

companies we've worked with