มาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ศูนย์สอบ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 10 ห้องเลขที่ 1012 

ICDL กับประเทศไทย

       เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 ECDL (ผู้บริหาร ICDL) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ (อบรมการใช้ Word, Excel, Power Point) ตามมาตรฐานสากลด้วย ICDL และปัจจุบันระดับ Digital Literacy ของไทยอยู่ที่ 11% ดังนั้นทางกระทรวงจึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไปอยู่ในระดับ 50% เมื่อเข้าสู่ AEC

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL