แจกฟรี! เอกสารประกอบการสัมมนา ‘การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทายของประเทศไทย’

โหลดเลย! เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา 'การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทายของประเทศไทย'

“ภาคบริการมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิต และเป็นแหล่งการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด”

แจกฟรี! เอกสารประกอบการสัมมนา 'การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทายของประเทศไทย'

รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล สองวิทยากรเห็นพ้องกันในงานภายสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”

คลิกดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม เอกสารประกอบการสัมมนา ‘การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทายของประเทศไทย’

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน