กสอ. ร่วมกับ ISMED พลิกโฉม SMEs ไทย

พร้อมมุ่งยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับ Global SME

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เดินหน้าเสริมแกร่งศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ให้มีความพร้อม ในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เป็น Smart SME ที่มีศักยภาพสูงด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Global SME ในอนาคต

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 และมุ่งเน้นการพัฒนา SME ให้มีความพร้อมเป็น SME 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เป็น Smart SME ที่มีศักยภาพสูง ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Global SME ที่สามารถแข่งขันสู่สากลตามแนวทาง SME 4.0 เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนแบบก้าวกระโดด รวมทั้งเป็นพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของ SME เพื่อเข้าสู่ High Value SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข้าสู่ SME 4.0 โดยบูรณาการความร่วมมือ กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทัน ยุค SME 4.0 โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน  ด้วยนวัตกรรม” เป็นหลัก ผ่านกระบวนการเรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจ และมีจิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศมุ่งไปสู่การเป็น Global SMEs ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและทักษะ ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันสู่สากล

“สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs เพื่อเข้าสู่ High Value SME กสอ. จะเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพสูงขึ้นและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การค้นหาศักยภาพและขีดความสามารถที่แท้จริงของผู้ประกอบการ และค้นหาตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และธุรกิจ โดยนำเอาจุดเด่นภายในตนเองของผู้ประกอบการแต่ละราย มาพัฒนาเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเน้นใช้การตลาดนำการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ SME จำนวน 10 กิจการ ในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นสถานประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเอง หรือ ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเอง รวมถึงมีแนวโน้มในการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต ผ่านการดำเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในลักษณะ Boost up Camp ระยะเวลา 10 วัน มุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัลมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูล 2. การพัฒนาต้นแบบและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากลและการทดสอบตลาด มุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบการกลับไปหาตลาดเพื่อตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีทีมงานโค้ชผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 3. การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสร้างการเติบโตในตลาดให้กับผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางในอนาคต ทั้งนี้คาดว่าจะมีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 และก่อให้เกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจหรือขยายการร่วมลงทุนทางธุรกิจประมาณ 14 ล้านบาท

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทาง ISMED ในการใช้ทรัพยากรที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีอยู่แล้ว จากกิจกรรม Train The Coach ซึ่งเป็น 1 ใน 9 มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะช่วย ขับเคลื่อน SME สู่ยุค 4.0 โดยโค้ชจากโครงการดังกล่าวมาร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Biz Mentor ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป 2.Tech Expert นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) 3. BIZ Transformer ผู้สร้างการเปลี่ยนให้ SME เป็น Game Changer ซึ่งเครือข่ายโค้ชทั้งหลายจะมาให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป นายเดชา กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4546 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th

 

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน