0

0

kuljira

Sr. Digital Marketer ผู้ควบตำแหน่งหลายๆ อย่างในทีม สนใจการเมือง ธุรกิจ การตลาด และยังคงตั้งใจ Un-Learn and Learn ไม่รู้จบ

0

0

kuljira

Sr. Digital Marketer ผู้ควบตำแหน่งหลายๆ อย่างในทีม สนใจการเมือง ธุรกิจ การตลาด และยังคงตั้งใจ Un-Learn and Learn ไม่รู้จบ