PDPA in Action – งานสัมมนา Exclusive สร้างความเข้าใจและแนะแนวทางทำตาม PDPA

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และกรรมการบริหาร บริษัท TeC e-Business Center จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาแบบ Exclusive สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารจำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และกรรมการบริหาร บริษัท TeC e-Business Center จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาแบบ Exclusive สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารจำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน จากหลายขนาด หลากวงการ ภายใต้หัวข้อ PDPA in Action – Understand PDPA in Practice เวลา 14.00-16.00 น. @TeC HQ อาคาร AIA Capital Center Ratchada โดยมีรายนามผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม Panel วิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ

  • อาจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา นักกฎหมายหนึ่งในผู้วางหลักสูตร ICDL Personal Data Protection Certificate รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA หรือ นิด้า) และผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา
  • ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัฒนาด้าน Enterprise Software Development และที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
  • คุณปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร บริษัท TeC e-Business Center จำกัด อุปนายกสมาคมดิจิทัลไทยและคณะกรรมการ และกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การสัมมนาซึ่งกล่าวเปิดโดย คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานบริหาร บริษัท TeC e-Business Center จำกัด เต็มไปด้วยความสนุกนาน การขบคิด และสาระความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตัวอย่างประเด็นหัวข้อ อาทิ การทำตาม GDPR และ PDPA ซ้ำซ้อนกันหรือไม่? การทำตาม PDPA ควรเริ่มต้นจากใครหรือขั้นตอนใด? การพัฒนา Mindset หรือชุดความคิดของทุกคนในองค์กรต่อการคุ้มครองข้อมูล การเลือกฐานการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาในการทำเตรียมตัวทำตามกฎหมาย Privacy Policy vs Privacy Notice เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) วิธีการปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัย ระดับของผู้เข้าถึงและวิธีการเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ โดยช่วงท้ายของการสัมมนามี Q&A Session ถามตอบข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดของผู้เข้าร่วมงาน

ด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมเรื่อง PDPA ในหลากหลายมุมมองและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนา PDPA in Action จะได้รับแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรของตน

PDPA in Action 02

ภาพบรรยากาศการสัมมนาที่ผู้เข้าร่วมฟังอย่างตั้งใจ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร Moderator ในงานสัมมนา

ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร

PDPA in Action 05

ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล [ซ้าย] และคุณปฐม อินทโรดม [ขวา]

PDPA in Action 04

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร [ซ้าย] และ อาจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา [ขวา]

ภาพรวมวิทยากร

วิทยากรทั้ง 3 ท่าน และ Moderator ของเรา