หลักสูตร “BMC for Entrepreneur”

BMC for Entrepreneur โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด  “เราสอนให้คุณเข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เห็นผลจริง”   ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของกิจการที่ทำธุรกิจมานานแต่ไม่มีเวลาทบทวนธุรกิจตัวเอง เป็นเจ้าของกิจการ  หรือเป็นนักธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ เป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการค้นหาว่าพัฒนาอะไรในสินค้าและบริการได้อีก  เป็น SME ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย   เพื่อก้าวข้ามการล่มสลายในธุรกิจ SME  รวมถึงทายาทธุรกิจที่มีไอเดียพัฒนาธุรกิจในรูแบบของคุณเอง Business Model   เครื่องมือในการออกแบบ และวางแผนธุรกิจที่ถูกพัฒนามาเพื่อรวบรวมความคิดของคุณได้อย่างเป็นขั้นตอน   ค้นหาจุดแข็งที่ควรทำให้โดดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อน  เพื่อสร้างแผนธุรกิจปูพื้นฐานให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไป ถ้าคุณรู้จัก แต่ไม่เข้าใจว่า Business Model สร้างธุรกิจให้คุณได้อย่างไร มาสร้างแผนธุรกิจของคุณเองกับ “Business Model for Entrepreneur”

ราคาบัตร 3,900 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าจอดรถ)

ติดต่อได้ที่

E-mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 083-8536076

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หัวข้อในการอบรม

  1. พฤติกรรมการของผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัล
  2. คุณค่าของBusiness Model พร้อมตัวอย่าง Business Model ของธุรกิจ
  3. การเขียนและการวิเคราะห์ Business Model
  4. แนวทางพัฒนา New Business Model for Entrepreneur
  5. การวิเคราะห์ / Q&A New Business Model

กำหนดการอบรม หลักสูตร BMC for Entrepreneur

09.00-09.30 น.  ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.  พฤติกรรมการของผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัล

10.00 – 11.00 น.  คุณค่าของBusiness Model พร้อมตัวอย่าง Business Model ของธุรกิจ

11.00 – 12.00 น.  การเขียนและการวิเคราะห์ Business Model

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.  แนวทางพัฒนา New Business Model for Entrepreneur

  • #Customer Segments และ Value Propositions พร้อม Case Study
  • #Customer Relationships , Channels และ Revenue Streams พร้อม Case Study
  • #Key Partners , Key Activities และ Key Resources พร้อม Case Study
  • #Cost Structures พร้อม Case Study

15.30 – 16.30 น.   วิเคราะห์ / Q&A New Business Model

16.30  น.  “ผู้อบรมและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก” จบการอบรม-ผู้อบรมเดินทางกลับ

Digital Marketing : Digital Business& consult
ห้องอบรม J-Sharp  อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 10
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 083-8536076