14.

ทลายจุดแข็งคู่แข่ง ให้เป็นจุดอ่อน ด้วยโมเดลธุรกิจ Aikido