Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 39 เพิ่มขีดความสามารถการขายด้วย ‘Razor and blade’

เราเลยอยากลองนำเสนอโมเดลธุรกิจที่ทำให้คุณกินกำไรได้ระยะยาวกัน ที่ชื่อว่า Razor and blade เป็นชื่อกลยุทธ์ที่เรียกง่ายๆ ว่า ‘ธุรกิจใบมีดโกน’