Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ‘ดอยคำ’ มรดกต้นแบบการทำ SE จากพระราชา ก่อนที่คำว่า Social Enterprise จะถูกนิยามขึ้น

Business Model ‘ดอยคำ’ มรดกต้นแบบการทำ SE จากพระราชา ก่อนที่คำว่า Social Enterprise จะถูกนิยามขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน