Press ESC to close

We found 0 resource for you...

แจกฟรี! เอกสารประกอบการสัมมนา ‘การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย’

‘การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย’ กำลังจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นกับทุกภาคส่วนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าปลีก-ค้าส่ง ตัวแทนกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และผู้บริโภค