Press ESC to close

We found 0 resource for you...

คู่มือขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

เราเข้าใจดีว่าการขาดเงินทุนไม่ควรเป็นปัจจัยในการหยุดฝันหากจะ ‘เริ่มต้นทำธุรกิจ’ แต่เชื่อหรือไม่ในโลกของความเป็นจริง การเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วเนี่ย เรื่องเงินแทบจะไม่ได้สำคัญอะไรเลย