Press ESC to close

We found 0 resources for you...

สถานการณ์ COVID-19: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการรับมือ

การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่านับว่าเป็นโศกนาฎกรรมที่คร่าชีวิตของผู้คนนับพัน นอกจากจะทำร้ายประชากรโลกแล้วยังเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้างอีกด้วย Digital Business Consult จึงอัปเดตสถานการณ์ของ COVID-19 (หรือโควิด-19) ผลกระทบในภาพรวม พร้อมแนวทางการรับมือต่อโรคติดต่อดังกล่าว เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้รู้เท่าทันและปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจที่กำลังตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงได้ครับ

แจกฟรี! เอกสารประกอบการสัมมนา ‘การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย’

‘การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย’ กำลังจะกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นกับทุกภาคส่วนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าปลีก-ค้าส่ง ตัวแทนกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และผู้บริโภค