Press ESC to close

We found 0 resource for you...

‘แบงก์ชาติ’ เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ หนุนคนไทยโอนเงินกลับประเทศมากขึ้น

‘แบงก์ชาติ’ เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศจากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 75% เหลือ 25% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่