Press ESC to close

We found 0 resource for you...

เฟซบุ๊ก เคาะ C-Commerce อนาคตการค้าออนไลน์ เทรนด์พฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ 2020

เฟซบุ๊ก เปิด เผยอนาคต C-Commerce จะกลายเป็นอนาคตของการค้าออนไลน์ในปี 2020 และการพูดคุยส่งผลถึงความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้าจะจ่ายเงินมากขึ้นด้วย