Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 8 ‘กลยุทธ์ Crowdfunding’ เทคนิคการระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

รู้ไหมว่าเราเองก็สามารถระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ นี่เป็นวิธีที่สตาร์ทอัพระดับโลกหลายรายใช้ในการหาเงินทุนนอกจากการไป Pitching กับ Venture Capital (VC) วิธีนี้ก็คือ การทำ ‘Crowdfunding’