Press ESC to close

We found 0 resource for you...

BUSINESS MODEL ตอนที่ 9 กลยุทธ์ Crowdsourcing มหัศจรรย์พลังฝูงชนสร้างธุรกิจ

ธุรกิจประเภทไหนก็สามารถนำ Crowdsourcing ไปใช้ได้ในช่วงที่ต้องการหาไอเดีย แต่อย่างไรก็ตาม Crowdsourcing นั้น ไม่เหมาะกับธุรกิจที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ธุรกิจที่เหมาะนั้นมักจะเป็นธุรกิจประเภท Innovative หรือนวัตกรรม ซึ่งอาจจะสร้างกำไรได้จากการทำ Crowdsourcing