Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 10 กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วย ‘Customer Loyalty’

Customer loyalty คือการที่ลูกค้าภักดีต่อผู้ขาย เช่น เวลาที่เราจะซื้อเครื่องสำอาง เราชอบที่จะซื้อกับ BA อีกคนมากกว่า ถ้า BA ที่เราอยากซื้อด้วยไม่อยู่เราก็จะไม่ซื้อเลย หรือตอนที่เราตัดผมหรือนวด เราพอใจที่จะตัดกับช่างประจำหรือพนักงานนวดประจำมากกว่า