Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 20 ถอดกลยุทธ์ Guaranteed Availability ของ AIS

Business Model แบบนี้ของ AIS เรียกว่ากลยุทธ์ Guaranteed Availability คือการรับประกันความพร้อมในการใช้งานสินค้า เป้าหมายก็คือการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่สินค้ามีปัญหา