Press ESC to close

We found 0 resource for you...

IMF ปรับลดการคาดการณ์จากเดิมเศรษฐกิจเอเชียจะโตที่ 6.5 เหลือแค่ 6.3%

ตลาดจีนจะมีการชะลอตัวลงเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด จากความตึงเครียดของสงครามการค้า และยังคงถูกคุกคามจากความไม่แน่นอนของนโยบายและความตึงเครียดทางการค้าอื่นๆ