Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 25 เทคนิคการใช้ Leverage Customer Data เพื่อเพิ่มราย

รู้ไหมว่า Leverage Customer Data สามารถสร้างรายได้มากกว่าที่คุณคิด ทั้ง Netflix, Amazon และ Google รู้ดีว่ากุญแจสำคัญ ในการทำความเข้าใจลูกค้าของพวกเขาอยู่ที่พฤติกรรม (behaviors) ต่างหาก โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่ฉายภาพผ่านพฤติกรรมจะบอกได้ดีว่า จะต้องส่งมอบสิ่งใด เวลาไหน ด้วยวิธีการใด ให้กับลูกค้า