Press ESC to close

We found 0 resource for you...

นี่คือความท้าทายใหม่ที่ธุรกิจจะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีของ 2019 ‘น้ำจิ้มซีฟู้ด’

“จับตาดูคนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี” นี่คือความท้าทายใหม่ที่ธุรกิจจะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีของ 2019 โดย Brad Smith ประธาน Microsoft