Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 27 กลยุทธ์ Lock-in ปิดประตูใจให้ลูกค้าไม่ไปไหน

สิ่งนี้เรียกว่า กลยุทธ์ Lock-in ที่ทำให้ลูกค้าต้องกลับมาซื้อสินค้าของตัวเองอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปใช้นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าจากแบรนด์เดียวกันเท่านั้น ไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจและใช้สินค้าของเราไปอีกนาน กำไรและรายได้ของบริษัทจะได้มาจากการขายสินค้าชิ้นนั้นซ้ำๆ ให้กับลูกค้าเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแหล่งที่มารายได้หลักจึงเป็นเจ้ากาแฟแคปซูลนี่แหละ