Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 35 ทางลัดกระตุ้นยอดขายด้วยการให้ลูกค้าจ่ายแบบ Pay per use

ระบบจ่ายเมื่อใช้ (Pay per use) เป็นรูปแบบที่ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการด้วยตัวเอง และจ่ายเมื่อใช้เท่านั้น ส่งผลให้กระตุ้นยอดขายได้ดี