Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 36 ‘Pay what you want’ จิตวิทยาให้ลูกค้าเลือกจ่ายเอง

รูปแบบจิตวิทยาสุดร้ายกาจ สำหรับการออกแบบราคาให้ผู้บริโภค ‘หลงกล’ ด้วย Pay what you want’