Press ESC to close

We found 0 resource for you...

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทย ขาดทุนแล้วไง กำไรคือ Big Data

ไทยต้องเตรียมพร้อม! ออกมาตรการกำกับดูแลข้อมูลระดับประเทศ (Data Portability) เมื่อ e-Commerce ข้ามพรมแดนและผู้เล่นรายใหญ่ เริ่มสมรภูมิการแข่งขัน