Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 19 จีบให้ติดด้วยการตลาดแบบ Pull and Push

Pull and Push Strategy หรือ Pull and Push Marketing คือการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ด้านการทำแบรนด์และการขายเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นในลูกค้าอยากซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเป็นกระบวนวางแผนทางการตลาดอย่างมีชั้นเชิงด้วย