Press ESC to close

We found 0 resource for you...

ทำไม Tim Cook ใช้เวลาทุกวันในการเปิดอ่านอีเมลจากผู้ใช้ Apple?

รู้ไหมว่า Tim Cook CEO ของ Apple ตื่นตี 4 ทุกเช้าเพื่อนั่งอ่านอีเมลจากผู้ใช้ Apple เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกว่า จากนั้นก็ไปที่ยิมเพื่อออกกำลังกายก่อนเดินทางไปทำงาน