Press ESC to close

We found 0 resource for you...

พบกับการมีชีวิตแบบปรัชญา Stoicism โบราณของมหาเศรษฐีโลก

การเรียนรู้ว่า ‘เราไม่ได้รู้ไปเสียทุกอย่าง’ คือการอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นความรอบรู้ที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่