Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 53 Luxury โมเดลธุรกิจที่เล่นกับความหรูหรา

Ultimate luxury โมเดลธุรกิจที่เล่นกับความหรูหรา ผลของ Mass Market เพราะ The snob effect คนที่ต้องการโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ เป็นคนชอบใช้สิน Unique