Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 54 User design เมื่อลูกค้าเป็นคนออกแบบสินค้าเอง

รออะไรอยู่! พบกับโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตที่จะมาตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ละเอียดยิบย่อยแบบบรายบุคคลหรือที่เรียกว่า Segment of one