Press ESC to close

We found 0 resource for you...

กรอบของ Warren Buffett เขียน 25 สิ่งที่คุณต้องทำในอาชีพ

จดสิ่งที่คุณต้องทำสัก 25 ข้อสิ แล้วมาดูผลกันว่าคืออะไร? ในกลยุทธ์ที่ทำให้คุณเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม